WyEdukuj Miłość – czyli o programie Adopcja Miłości

Adopcja Miłości to program prowadzony z myślą o dzieciach z najuboższych części świata. Jest to propozycja objęcia stałym finansowym wsparciem konkretnej grupy dzieci będących pod opieką misjonarzy w krajach misyjnych. Program zakłada regularne informowanie Rodziców Adopcyjnych o losie dzieci.

Kampania WyEdukuj Miłość

Uznając edukację za jedyny skuteczny sposób walki z wielopokoleniowym ubóstwem i biedą, Salezjański Wolontariat Misyjny podejmuje działania mające na celu zmniejszenie tego zjawiska, w obrębie obszarów placówek misyjnych z całego świata. Obecnie program Adopcji Miłości obejmuje opieką 160 dzieci w placówkach misyjnych w Liberii oraz w Indiach.

W przeciętnym rozumieniu, zakłada się, że edukacja to coś powszechnego i zwyczajnego, nierzadko narzuconego i uciążliwego. Są jednak kraje, w których powszechna, bezpłatna i obowiązkowa edukacja nie jest realizowana. Raport UNESCO określa Indie jako jedno z państw o najwyższym współczynniku populacji analfabetyzmu, na który przyczyniają się dysproporcje społeczne wynikające z podziału kastowego. Szacuje się, że problem analfabetyzmu w Indiach dotyka 287 milionów mieszkańców – 37 % populacji. Na obszarach wiejskich odsetek analfabetyzmu osiąga nawet 90% ogółu.

Jedną z form pomocy na rzecz dzieci żyjących poniżej progu ubóstwa jest program Adopcja Miłości. Program skierowany jest do dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić edukacji, a często nawet zaspokoić ich podstawowych potrzeb. Nierzadko są to sieroty i półsieroty w wieku od 6 do 25 lat. Program stwarza szansę na naukę, poprawę warunków rozwoju i polepszenia startu życiowego ubogich dzieci. Daje również niepoliczalne wartości tj. bezpieczeństwo, opiekę i miłość.

Do „Adopcji Miłości” można włączyć się poprzez złożenie deklaracji uczestnictwa, a tym samym zobowiązać  się do stałego wsparcia modlitewnego oraz finansowego dzieci i młodzieży z wybranej placówki misyjnej. W momencie przesłania deklaracji dzieci zyskują Rodziców Adopcyjnych. Dzięki funduszom z programu otrzymują one: dostęp do edukacji (opłacenie czesnego w szkole, zakup butów, mundurka szkolnego, zeszytów, ołówka itp.), wyżywienie i wiele innych rzeczy umożliwiających ich rozwój duchowy, fizyczny i intelektualny. Miesięczny koszt adopcji jednego dziecka to 100 zł. Nawiązana w ten sposób współpraca owocuje zdobyciem przez podopiecznych chociaż podstawowego wykształcenia, na co bez udziału w programie nigdy nie mieliby możliwości. Program skierowany jest do konkretnych dzieci. Misjonarze pracujący na rzecz dzieci, odpowiedzialni za realizację programu znają ich imiona, twarze, a nawet ich przeszłość i marzenia.

Rodziną Adopcyjną może zostać każdy: osoba indywidualna, małżeństwo, rodzina, wspólnota parafialna, grupa przyjaciół, współpracowników czy szkoła. Ponadto Adopcja Miłości jest dobrą okazją do nawiązania swoistego rodzaju więzi pomiędzy Rodzicami Adopcyjnymi a adoptowanymi młodymi ludźmi poprzez kontakt listowny, pocztówki, zdjęcia z krajów misyjnych. Edukacja dzieci i młodzieży krajów ubogich ma bezpośredni wpływ na ich lepsze, bardziej stabilne, bezpieczne  i przepełnione miłością życie. Adopcja Miłości pozwala stworzyć nadzieję na lepszą przyszłość.

 

Aleksadra Mularczyk

Koordynator Adopcji Miłości w Indiach