Χαρίσμα- Charyzmat , łaska od Ducha Świętego

Na wczorajszym spotkaniu podjęliśmy temat Chryzmatu w Kościele. W tym celu przeanalizowaliśmy wybrane rozdziały I listu do Koryntian, aby odnaleźć przesłanie danego rozdziału o charyzmacie.

Na podstawie analizy Pisma Świętego doszliśmy do znanej już prawdy, że charyzmaty są darem dla zbudowania Kościoła nie zaś dla samych osób, które je otrzymują. Nie możemy też ich marnotrawić i musimy je pielęgnować, bo otrzymujemy ten dar, ale także możemy go stracić. Charyzmaty nie są prezentem, ale darem, zobowiązaniem. W pierwotnym Kościele, w którym ludzie otrzymywali od Ducha Świętego przeróżne charyzmaty zaczęli się między sobą kłócić, który jest ważniejszy. Św. Paweł w rozdziale 12 zwraca im wtedy uwagę na to, że każdy dar od Ducha świętego jest ważny, ale nie dostaje się go dla własnego użytku, ale dla wspólnoty Kościoła. Rozdział 13 to znany nam wszystkim Hymn o miłości. Jeśli grupa skupiona jest na sobie i tym co posiada, a nie ma miłości, służby drugiemu człowiekowi, to nie jest to prawdziwa , charyzmatyczna grupa.

Ks. Jerzy zwrócił uwagę na to, że każde zgromadzenie zakonne powstało w jakimś konkretnym celu i kontekście społecznym, ekonomicznym, historycznym – po coś zostało powołane. Niektóre charyzmaty wygasły, niektóre natomiast wzmogły się – to Duch Św. odpowiada na potrzeby świata.

Klasztory w Henrykowie, Lubiążu, Krzeszowie – to klasztory pocysterskie, które miały charyzmat uprawiania ziemi, bardzo potrzebne umiejętności obserwacji ziemi i jej plonów, uprawiania roli. Benedyktyni, rozwinęli pismo, zajmowali się księgami, oprawiali je, pisali je. Wnieśli bardzo dużo do wspólnoty Kościoła. Bonifratrzy zajmowali się zielarstwem i leczeniem medycyną naturalną. Franciszkanie służą najuboższym.

 Można wiele wymieniać, lecz dziś skupiliśmy się na charyzmacie SALEZJAŃSKIM.

Ksiądz Bosko od początku swojej działalności wychowawczej pisał bardzo wiele listów. Gdy powstawało coraz więcej domów salezjańskich Ksiądz Bosko zaczął pisać już nie tylko do pojedynczych osób, ale do całych wspólnot. Listy te były, i są do dzisiaj, nazywane WIĄZANKAMI. Ta tradycja jest podtrzymywana przez kolejnych Przełożonych Generalnych Towarzystwa Salezjańskiego.

Wiązanka jest to coś w stylu orędzia, które następca Księdza Bosko – czyli Generał Zgromadzenia Salezjańskiego kieruje nie tylko do salezjanów, ale do całej Rodziny Salezjańskiej. Przesłanie płynące z Wiązanki, miało od początku podnosić na duchu, motywować do działania, wskazywać konkretne pole pracy i perspektywy rozwoju. Dzisiaj dodatkowo jednoczy przy wspólnym celu wskazując na rolę i zadania Rodziny Salezjańskiej.

W tym roku przesłanie nosi treść ,,Niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie”
(Mt 6,10) ,,Dobrzy chrześcijanie i prawi obywatele”. My jako Rodzina Salezjańska: nadal być prawdziwymi ewangelizatorami – wychowawcami wiary młodzieży. Musimy być wyczuleni na wielkie ludzkie wyzwania naszego świata, takie jak uczciwość jako osoby, bycie zaangażowanym obywatelem, poszukującym dobra, uobecnianie Nauki społecznej Kościoła w życiu codziennym, opcja na rzecz najbardziej pokrzywdzonych, zapewnienie, aby chrześcijanie i nasza młodzież służyła ludziom, poprzez służbę polityczną, troskę o zmiany klimatyczne i troskę o stworzenie oraz, oczywiście, na zdecydowaną postawę, jaką Rodzina Salezjańska musi mieć w odniesieniu do praw człowieka, a w szczególności praw nieletnich, którzy wydają się być najbardziej poszkodowani.

 To bardzo wiele, a wszystko to jest odpowiedzią na potrzeby współczesnego świata i naszej młodzieży. A więc módlmy się stale o to, aby nie marnować charyzmatu, aby Pan dodawał siły w działaniu, bo nie bez powodu zostaliśmy przez Ducha Świętego natchnieni do przekroczenia progu Salezjańskiej Rodziny. Nie zmarnujmy tego daru.

Hela